เกี่ยวกับวัด

1.jpg

วัดบางบัว  ตั้งอยู่เลขที่ 50 ซอยไวปรีชา ถนนพหลโยธิน 46  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  

มีที่ดินตั้งวัดตาม น.ส. 4 ง. เลขที่ 30354  เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา โดยมีอาณาเขต คือ

          ทิศเหนือยาว  95.2 เมตร ติดต่อกับเขตทหารราบ 11 พัน 1 รอ.

          ทิศใต้ยาว 86 เมตร ติดต่อกับเขตทหารราบ 11 พัน 1 รอ.

          ทิศตะวันออกยาว 185.6 เมตร ติดต่อกับเขตทหารราบ 11 พัน 1 รอ.

          ทิศตะวันตกยาว 197.6 เมตร ติดต่อกับลำคลองลาดพร้าว     

2.jpg   

         วัดบางบัว สร้างประมาณ พ.ศ. 2380 โดยมีสี่พระยาเป็นผู้สร้างคือ พระยาศรี พระยาเพ็ชรปราณี พระยาพุคภักดี และพระยาราชหลักเมือง

ในสมัยแรก ๆ ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดลาดน้ำเค็ม” ต่อมาจึงเปลี่ยนนามเป็น “วัดบางบัว”

45459888_2332980070048845_4353014118307856384_o.jpg

หลังจากนั้นก็ได้มีการบูรณะพัฒนาวัดอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดมา ทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น

วัดบางบัว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2519

32294182_2143299735696523_2919661378467790848_o.jpg         

วัดบางบัว มีเจ้าอาวาสปกครองดูแลตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันคือ

รูปที่ 1 พระอธิการแสง  รูปที่ 2 พระอธิการสด  รูปที่ 3 พระอธิการเทศ  รูปที่ 4 พระอธิการทอง

รูปที่ 5 พระอธิการโปร่ง  รูปที่ 6 พระอธิการแป้น  รูปที่ 7 พระอธิการเพิ่ม จันทร์บำรุง  รูปที่ 8 พระครูสังฆรักษ์ลอย โพธิ์รอด

รูปที่ 9 พระครูวุฒิสารโสภิต  รูปที่ 10 พระครูปทุมสราภิรักษ์  รูปที่ 11 พระครูวิธานปริยัติกิจ

และรูปที่ 12 พระครูพิสิฐวิหารการ  (เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน)

image